dinsdag 4 maart 2014

Hugo van Ryck -- 4 maart 1562

[1-2-3-4 maart 1562]
Den Ien maert syn wy gesceyden van Larmes ende snoens gecomen tot Rieuw ende hebben daer gegeten ende syn sachternoens gereden naer Phesen.348 Den IIen maert hebben wy stille gelegen tot Phesen ende hebben gelogeert geweest ‘Inden Leeuw’. Den IIIen maert heb ick noch tot Phesen gewest ende hebbe myn mede broeders tgast gehadt ende ben met vrienscap van haer ghesceyden. Den IVen maert syn ick smorgens van Phesen ghesceyden en syn snoens gecomen tot Nesselbanck ‘Int Hart’ daer wy wel waren, ende syn snavons ghecomen tot Kempen ‘Inden Berendans’ daer wy zeer wel waren ende ginghen op onssen naect.

[5-6-7-8 maart 1562]
Den Ven maert syn wy smorgens gereden [tot] Memmingen ende syn snoens gebleven tot op een myl an den selven Memmingen ende zyn sachternoens duer Memmingen gepasseert ende syn een myl verder gereden dan Memmingen ense zyn snavons daer gebleven. Den VIen maert syn wy smorgens gesceyden van daer ende syn snavons gecomen binnen Olms ‘In dat Rat’ ende hadden gueden coop. Den VIIen maert syn wy gesceyden van Olms smorgens ende hebbe onder wege ghecregen in myn geselscappe eenen edelman, genaempt Aert Janss ende was oyck tpaert. Opden selffden dach syn wy snoens gecomen tot Ghyselingen ende hebben daer gegeten ende syn op den selffden dach tsavons gecom[en] tot Gippingen. Den VIIIen maert zyn wy vandaer ghesceyden ende syn snoens gecomen tot Esselingen ende syn tsavons gecomen een myl duer Canstat.


Journaal van Hugo en Cornelis van Ryck betreffende hun reis naar Jeruzalem (1561-1562)

Jan Scorel, De Jeruzalemvaarders

Geen opmerkingen:

Een reactie posten