dinsdag 22 juli 2014

Alexander van Goltstein -- 23 juli 1805

• Alexander van Goltstein (1784-1813) stamde uit een adellijke familie uit Gelderland. In zijn studentenjaren van 1801-1808 hield hij onregelmatig een dagboek bij, dat is gepubliceerd als De vertrouwde van mijn hart.

23 [juli 1805]
Te 9. Dikwils heb ik reeds sedert eenige dagen in twijffel gestaan om in mijn dagboek te schrijven hoezeer ik tot mijne droefheid bemerk dat het bestier over mijne verbeelding eer af dan toeneemt. Ach, hoe onbedachtzaam ga ik meestal te werk! En hierdoor bevinde ik mij in de gezellige omgang dikwils zo dat ik merk dat ik spreek tegen mijn wil aan, en er toch in voortga.
Deze magt mijner verbeelding schijnt mij ook de oorzaak te zijn, waarom ik de gelegenheid om een mij behaagend boek te kopen terstond aangrijp; en vergeete hoezeer ik voorgenomen had, om niets nieuws te kopen dan hetgeen noodzakelijk is. Gisteren had ik hier wederom de proef van omtrent een nieuwe uitgave van Anacreon.

24 [juli 1805]
Te 7 1/2. Heden biddag zijnde, was ik 's namiddags zeer in twijffel of ik, (terwijl ik 's morgens in de kerk geweest was) des avonds in de bedestond zoude gaan. Voor hetzelve, kwam bij mij in aanmerking dat het behoorlijk was en voegzaam dat indien ik de onmooglijkheid om dan melk te gaan drinken als een reden tegen aannam, ik dan ook niet gerechtigdt was om wegens eenige uitspanning deze zorg voor mijne gezondheid te veronachtzamen. Dan tegen hetzelve goldt dat het nut dat ik mij uit hetzelve beloonde vrij twijfelachtig was, als niet voornamentlijk door de beweegreden van stichting en verheerlijking van God ertoe gedrongen zijnde, maar meerder door een zeker ontzag voor menschen. Ten tweden dat ik mij door bijzondere Godsdienstoefening en deugdsbevlijtiging meerder zoude kunnen stichten. Ten derden eindelijk, schijnt mij de twijfelachtige toestand van mijne gezondheid een naauwgezette zorg voor dezelve te vereisschen die behalven door het drinken van de melk van heden, door de wassching van mijn geheele ligchaam heden bevorderd wordt. Deze laatste redenen hadden de overhand.
Wegens eenige verhitting, nadat ik melk was gaan drinken mij toch niet geheel gewasschen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten