zondag 15 juni 2014

O.C.A. van Lidth de Jeude -- 16 juni 1940

Otto van Lidth de Jeude (1881-1952) was een Nederlandse waterbouwkundige en politicus. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in Londen. Hij was voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis en vanaf 1942 minister van Oorlog. Over de periode 1940-1945 hield hij een dagboek bij.

16 Juni 1940
Alweer Zondag. Opbeurende boodschap van President Roosevelt aan Minister Reynaud: Hang on. we are redoubling our efforts for you! Zeer loffelijk maar... 48 uren!
Naar de Nederlandsche kerk in Austin Friars onder gehoor van Ds. van Dorp. Zeer goede preek over "het geloof aan gerechtigheid" waarbij aan Jeanne d'Arc herinnerd wordt. HM. [Hare Majesteit] met klein gevolg aanwezig. Daarna lunch met Jhr. van Asch van Wijck in Oddenino-brasserie. Hij is zeer bevriend met Jhr. de Geer, die ook naar zijne meening, volkomen 'déplacé' is in deze omgeving.
Een heel lange regenachtige Zondag-namiddag. Mijn tijdverdrijf is beurtelings een patience te leggen (the foolish delight) en een 'murder-story' te lezen.

17 Juni 1940
Het Fransche kabinet afgetreden. Het kabinet-Pétain met Weygand als vice- premier opgetreden. Frankrijk heeft opgegeven den strijd, die de slag van Frankrijk wordt genoemd. De situatie is verward, een wapenstilstand zal gesloten worden.
14 Mei Nederland, 28 Mei België, 17 Juni Frankrijk! De gebeurtenissen in Frankrijk releveeren al weer onze houding. Wij zijn in oorlog gebleven, al is ons land bezet; de Fransche regeering heeft zich met huid en haar overgegeven. Deze houding wordt hier zwaar bekritiseerd en men vraagt zich af, wat met de Fransche marine gaat gebeuren? Ware het Fransche kabinet naar hier gekomen en had zij de marine ter beschikking van de Engelsche gesteld, dan had zij, evenals wij 'made the best of a rotten situation'. Nu is een hoogst onverkwikkelijke situatie ontstaan, die vérstrekkende gevolgen kan hebben. Arm Frankrijk!
Morgen redevoering Churchill. De Nederlandsche regeering heeft haar standpunt nog niet bepaald, doch naar mijne meening is er maar één koers mogelijk, één met de Engelsche regeering. [...]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten