woensdag 15 februari 2017

S.P.A. van Heiden Reinestein -- 16 februari 1779

• S.P.A. van Heiden Reinestein (1740-1806) was een Drentse edelman en opperkamerheer van stadhouder Willem V. Zijn in het Frans geschreven memoires verschenen in 2007 in het Nederlands onder de titel Van de prins geen kwaad, De dagboeken van S.P.A. van Heiden Reinestein, kamerheer en drost 1777-1785.

15 februari
Geboortedag van Prins Frederik van Oranje, die wordt gevierd met een groot diner bij de Hertog en een bal met 48 kinderen aan het Hof.
De Berlijnse brieven melden dat de Pruisische Generaal Möllendorff, na de bestorming van een door de Oostenrijkers bezette hoogte, het ondervinden van krachtige weerstand en het terugslaan van de vijand, zich meester had gemaakt van de stad Brix in Bohemen en daarenboven 700 gevangenen had gemaakt, dat hij een opslagplaats had vernietigd en zich ten slotte teruggetrokken. Het hele leger van Prins Hendrik was op mars.
Men zei dat de Koning was vertrokken naar Schweidnitz met Prins Repnin in zijn karos. Er werd beweerd dat de laatste voorstellen tot verzoening die naar het Weense Hof zijn gezonden, bijna volledig overeenkomen met die welke dit Hof zelf enige tijd geleden had gedaan. Er werd over een vijftiental dagen antwoord verwacht.

16 februari
De brieven uit Engeland melden dat het proces tegen Admiraal Keppel ten einde was gekomen en dat de Krijgsraad hem had vrijgesproken en de beschuldiging vals en kwaadaardig verklaard. Het volk had et openlijk zijn vreugde over laten blijken en de huizen van Palliser, Lord Sandwich en Lord North geplunderd, ondanks de voorzorgen die de Overheid had genomen om dergelijke uitwassen te voorkomen.

17 februari
Geen enkel nieuws van belang.

18 februari
De resoluties van de verschillende Provincies, gelijkluidend aan die van Holland van de 3dc februari, worden ingediend in de vergadering van Hunne Hoogmogenden, waar dientengevolge genoemde resolutie eenstemmig wordt aangenomen. Deze wordt vervolgens door de agent gemeld aan de Franse Ambassadeur die, omdat hij de resolutie niet helder en duidelijk vindt zoals zijn Hof het had gevraagd, cr niet toe kan besluiten ze aan te nemen en laat de Griffier en de [Raads] Pensionaris een nota overhandigen waarin hij vraagt dat Hunne Hoogmogenden verklaren dat zij, met herroeping van de resolutie van 19 november, daaronder verstaan dat alle vaartuigen beladen met voorzieningen voor schepen, welke dan ook, vanaf dat moment aan de handel toegestane konvooien zullen krijgen, in welk geval hij het antwoord zal aanvaarden en onmiddellijk een koerier naar Versailles zal sturen opdat de tenuitvoerlegging van de verordeningen wordt herroepen; indien niet, dan ziet hij zich genoodzaakt het stilzwijgen te beschouwen als een ontkennend antwoord, dat aangeeft dat de Staten niet de bedoeling hebben een strikte neutraliteit in acht te nemen, zoals zij Zijne Majesteit hadden verzekerd. De berichten uit Berlijn luiden dat de Koning in Reichenbach is en dat Zijne Majesteit slechts wacht op de vorst om de Oostenrijkers, die verschanst zaten in het Graafschap Glatz, aan te vallen.

19 februari
De vorige dag hadden Hunne Hoogmogenden een koerier uitgezonden naar de Heer van Berkenrode met definitieve opdracht bovengenoemde resolutie de Heer de Vergennes ter hand te stellen om aan de Koning te worden voorgelegd. De berichten uit Engeland zeggen niet dat de uitwassen waaraan het volk zich schuldig had gemaakt, een vervolg hadden gehad. De Heer Palliser had ontslag genomen bij de Admiraliteit en verzocht aan de Krijgsraad te worden onderworpen.

20 februari
Niets bijzonders.

21 februari
De Berlijnse brieven luiden dat de 20stc dezer het antwoord werd verwacht van het Weense Hof op de recente eindvoorstellen van Zijne Pruisische Majesteit. Als deze niet werden aanvaard, zou de Koning de oorlog met alle mogelijke kracht voortzetten.

22 februari
De berichten uit Engeland melden niets van belang.
In de loop van de avond wordt Prins Willem van Oranje getroffen door de koorts.

23 februari
Prins Willem had een zeer onrustige nacht gehad. De koorts had hem niet verlaten en was vergezeld gegaan van ijlen. De Heer Gaubius wordt ontboden. De artsen zijn van oordeel dat het roodvonk ['Rood Vonk'] is.
De brieven uit Frankrijk melden dat de verordeningen bekend zijn gemaakt.

24 februari
Vastendag in de hele Republiek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten