dinsdag 28 mei 2013

Robbert van Voorne -- 29 mei 1629

Den 29. Desen voorleden nacht hebben ons volck henne begonste entreprise buyten de cleyn Vuchtsche schantse en hervat, ende begonst twee diversche trencheen naerden meulenwerff aen te maecken. Den vyant heeft ons comen besoecken, maer syn met verlies van volck te rugge gedreven, ende ons volck heeft d'een trenchee in defensie gebracht.
Den vyant heeft tot Hinthem uyt syn batterye met ses stucken seer geschoten, maer niemant gequetst. Van gelycken heeft tot Orten noch gebrocht 2 grootere stucken ende heeft alsoo van daer seer geschoten opde brugge aende Orten poorte ende door ennige huysen en molens, maer niemant gequetst.
Den vyant heeft de trenchees op Deuteren aent' leste huys naeste stadt seer hooch gebrocht in defensie.
Gisteren syn by publicatie allen waeren open gestelt, om te vercoopen, ende de voorgaende contraventien vergeven, op hope oft alsoo alles beter te coope soude comen.
Desen nacht heeft men vierteecken gesien van Bredae, dat den bode van gisteren nacht wel was overgecomen.

Den 30 heeft den vyant seer met groff geschoten soo van Hintem als van Ortten, ende syn getelt tot nu toe 450 schoten, daervan, Godt loff, niemant en is gequetst, dan hebben door de huysen ende Ste. Peeters kercke geschoten en oock een schote op St Jans toren, doch heeft luttel schade gedaen.
De stadt heeft geconsenteert, dat men 100,000 gulden soude opnemen ende daervoor rente vesten op het corpus deser stadt, om te hebben gelt in voorraed tot betaeling vande soldaeten. Daer hebben ettelycke ruyters vant' secours haer gepresenteert, daerop den vyant 4 mael heeft geschoten.


Uit: Dagboek der belegering van 's Hertogenbosch, gehouden sedert den 28 April tot den 10 September 1629, door den schepen Robbert van Voorne.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten