donderdag 1 augustus 2013

Anoniem -- 2 augustus 1831

2 Augustus 1831.
De vier Divisiën rukken uit hunne stellingen op: 1e Divisie, aangevoerd door den Luit.-Generaal Joseph Jacobus, Baron Van Geen, marcheert vereenigd uit Chaam, en komt dien dag voorwaarts van Baerle-Hertog, met de voorposten te Sondereygen en Baerle-Brugge; te Sondereygen raken de Jagers (tweede bataillon) dadelijk slaags en dringen den vijand tot Merxplas terug; drie vrijwilligers: D'Harvant, Phaff en Gezelschap, worden hierbij gewond.
2e Divisie, aangevoerd door den Luit.-Generaal Bernhard, Hertog van Saxen-Weimar , marcheert uit het kamp bij Rijen, komt te Poppel en Weelde, met de voorposten tusschen den Eel en Ravels. Hier heeft een voorpostengevecht plaats tusschen het 2e bataillon van de 18e afdeeling, gekommandeerd door den Majoor Hendrik Tegelaar, en een bataillon eener divisie, behoorende tot het leger van de Schelde (Jagers); eerstgenoemd bataillon drijft den vijand met geveld geweer uit de huizen en het aangrenzend bosch; de Hertog, de Kommandant der brigade (Kolonel Daniel Otto Bagelaar) en de Bataillons-Kommandant stellen zich te voet aan het hoofd der kolonne, welke in sectiën geformeerd voortrukt; een soldaat sneuvelt hierbij, in de vaandelsectie, gekommandeerd door den 2e Luit. A. Glimmerveen; slechts weinige onderofficieren en soldaten van de onzen worden gewond. Het in overijling en beangst schieten der Belgische Jagers is waarschijnlijk oorzaak, dat er niet meer gesneuveld of gewond worden; het vuur evenwel was hevig genoeg.
3e Divisie, aangevoerd door den Luit.-Generaal Jhr. Adriaan Frans Meijer, marcheert uit de kantonnementen van Eindhoven en omstreken, en komt des namiddags te Bergeyk.
Reserve of 4e Divisie, aangevoerd door den Luit.-Gen. Gijsbert Martijn Cort-Heijligers, uit de kantonnementen te St. Oedenrode en omstreken marcherende, komt te Eindhoven, met eene voorpost in de rigting van Veldhoven.
De Kavalerie, onder bevel van den Generaal Post en de reserve Artillerie, komen te Alphen en bivakkeren aldaar; de Belgen vlugten naar Turnhout. Het Hoofdkwartier vestigt zich te Baerle-Hertog.


Journaal der krijgsverrigtingen in den 10-daagschen veldtogt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten