vrijdag 13 juli 2012

Egbert Alting -- 14 juli 1571

Saterdach 14 Julii 1571.
B. ende R., oldt ende nije, sampt T., S. M. ende Β. v. d. g. durch den heren borgermesteren voergeholden, woe der heer van Billy angegeven, men de knechten upten borger solden biletten offte noch de leheninge verschaffen, hebben wemoedelick besloten de leheninge sijn Streng, noch aff to seggen, soe men tot geen geldt meer raedt en weet ende de knechten upten borger in der kost to leggen, verhoepten se, dat sijn Gestr. daervan geen bevell solde hebben, derwijlen des tot uutersten verdarff deser stadt gedien ende voele inconvenienten daeruuth rijsen solden moegen.
Vanwegen den sommerdijck van Slochteren bes to Koert Ghijsens hues uutgesant an den ingesetenen der karspelen Midtwolde, Scheempte, Noertbroecke ende Exst, twe vollmachtigen uuth elcken karspell voergenoempt up ten naesten Saterdage neffens de ander contraparten oder mededijckgenoten tho erschijnende, woe het mandaet breder medebrenget.
Wij B. ende R. der stadt Groeningen gebieden yuw ondergescreven bij pene 20 g.g., dat ghij up naesten Saterdage tho acht uhren alhiir voer ons senden twe vulmechtigen uuth elcken karspell, omme tanhoeren, wes men hem aldaer der sommerdijcke halven, streckende van Slochteren bes Wagenborgen ende vandaer voert na Koert Ghijsens hues, omme de selve tot een zeedijck tho maecken, voerholden wort, ende volgendts daerinne mede rhaden, sluyten ende accorderen, wes voer het gemene nuth vorderlixt ende best bevonden sail worden. Hiirinne wilt neet sumich sijn, bij soe leeff U de vorsz. pene ende wijder executie van rechte tho vermijden staet, soe de gemene landtsnoedth daeran gelegen ende oeck seecker andere carspelen in den Omlanden, soe tot den olden zeedijck behoeren, up vorsz. dach ende tijdt durch oere vulmachten, alhiir to komen, verschreven sijn. Den boeden ghevet desen brieff bij vorsz. pene wederomme. Screven onder onsen signete den 13 Julii 1571.
Den ingesetenen der karspelen Midtwolde, Scheempte, Noertbroecke ende Exst sampt ende elck bijsunder.

Egbert Alting (1533-1594) was eerste secretaris van de stad Groningen in de tweede helft van de 16e eeuw en hield van 1553 tot 1594 een 'diarium' bij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten