zondag 28 augustus 2016

Willem Hendrik de Beaufort -- 29 augustus 1914

Willem Hendrik de Beaufort (1845-1918)) was een Nederlands staatsman. Zijn dagboeken zijn te lezen bij Historici.nl.

Zaterdag. Er zijn nu Duitsche berichten die van een groote nederlaag der Engelschen bij St. Quentin spreken en die melden dat de beslissing ten nadeele van Frankrijk gevallen is. De overwinning der Duitschers wordt gelijkgesteld met die van 1813 te Leipzig. Zal Parijs nu belegerd worden of is ten gevolge van het Duitsche veldgeschut de belegering een zaak geworden van een paar dagen of weken? Na de verovering van Parijs zal dan deze veldtocht in Midden- en Zuid- Frankrijk moeten worden voortgezet indien Frankrijk niet de vredesvoorwaarden aanneemt die Duitschland zal stellen en die zeer zacht zullen zijn - naar verhaald wordt.
Intusschen is reeds een nieuw ministerie in Frankrijk opgetreden, althans een gewijzigd, met Delcassé als minister van Buitenlandsche Zaken. Is dit een bewijs dat men tot het laatste wil doorzetten ofwel dat men een ander minister dan die de oorlog begon de oorlog door vrede wil doen beëindigen. Persoonlijk geloof ik niet aan een vrede, tenzij de Franschen nog een overwinning mochten behalen. Zij weten trouwens dat indien zij vrede sluiten, Rusland zwaar geslagen zal worden en Engeland zal den oorlog zoo spoedig niet opgeven omdat het doel dat Engeland met deze oorlog wil bereiken alleen door een langdurigen strijd kan worden bereikt. Men wil de handelsbetrekkingen tusschen Duitschland en de overige, vooral de niet-Europeesche, landen verbreken en door Engelschen laten aanknoopen. Iedereen begrijpt dat hiervoor veel tijd noodig is, men moet de artikelen vervaardigen die Duitschland uitvoert en daarop moet de nijverheid zich inrichten.
De Duitschers hebben de stad Leuven geheel en al verwoest. Men zegt dat het stadhuis gered is, ging dit verloren dan zoude het verlies onherstelbaar zijn, het prachtigste stadhuis van België! De kerken, de universiteitsgebouwen met de geheele bibliotheek en de verdere stad, die 45.000 inwoners telt, zouden geheel vernietigd zijn door het vuur. Laat ons hopen dat er eenige overdrijving in het eerste bericht is. Volgens de Duitschers heeft de bevolking op de Duitsche solda­ten geschoten, volgens de Belgen zijn de Duitsche soldaten die van het gevecht van Mechelen terugkeerden door hunne makkers in Leuven voor Belgen aange zien, wat tot schieten aanleiding gaf. De binnentrekkenden dachten dat die scho­ten door de Leuvenaars werden gelost en besloten toen de stad te verdelgen. Dit verhaal lijkt mij wel wat vreemd, een misverstand zooals dit wordt snel opgehel­derd wanneer men beleidvolle officieren heeft en die zijn in het Duitsche leger zeker aanwezig. Al hebben enkele Leuvenaars geschoten, dan is dit echter nog geen reden om een geheele stad, vooral een stad met zoovele kostbaarheden als Leuven, eenvoudigweg met vuur te verdelgen. Men kon de schuldigen straffen, desnoods met de kogel, maar het is zeer onbillijk om de dwaze daden van enkele bewoners eener stad te wreken op haren geheele bevolking. Intusschen bestaat ook de mogelijkheid dat de Duitsche soldaten dronken zijn geweest. Men deelde mij mede op grond van berichten uit België dat de regimenten van Rhijnlanders, Hanseaten, Hanovranen en Mecklenburgers zich zeer behoorlijk gedroegen, maar dat een paar regimenten uit Pommeren en uit Berlijn zich voortdurend te buiten gingen aan den drank en als beesten woedden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten