donderdag 16 februari 2012

Jan de Pottre -- 17 februari 1577

Item den xvii februario a lxxvii op eenen sondach op de papen vastenavent dach wert hier te Bruxsel den pays wt gheropen op de groote mert met de staeten van den landen tusschen de Spaennaert ende ons als dat de Spaennaert moesten wt Antwerpen ende wt alle forte oft sterkte gaen binnen xx daeghen ende vorts binnen ander xx daeghen teelemael wt dese lande te sijn vorts gheen vreemdelinghen int lant meer te laeten incommen daer moesten de Staeten huerlieden gheven eer sy wilden vertrecken iii dusent gulden ende noch iii dusent gulden te bewysen tot Genua in Etalle [Italië] ende dat met wisselbrieven ij maent als na sy hier vertrocken zijn sullen wten lande al boeven dat sy hier noch gheroeft ende ghesaecageert hebben diversche steden als Mechelen ende Antwerpen ende Maestricht noch ander steden bedorven als de stadt van Alst ende vele dor pen gheroeft alsoe dat sy met eenen grooten roof wech ghetrocken zijn noch heeft mense moeten betaelen Dinck die dit lesen hoe dat wy van dese tierannen hebben gheryseert [geregeerd] gheweest Sy hebben diewils ghesayt moeghen wy te Bruxsel commen sy en souden niemant levendich ghelaeten hebben ende alle gherooft ende verbrant hebben de gansche stadt om dat die van Bruxsel oorsake waeren van dat sy moesten wt de lande om dat sy hem soe vromelijck teghen hielen met waeken ende braken De Spaennaerden die hadden in den sin tot Bruxsel te coemen van doen sy van Zierrixzee wt Zeelant ghecomen waeren dinck hoe menich benautheyt dat wy ghehadt hebben.


* Dagboek van Jan de Pottre (1525-1601)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten