woensdag 6 januari 2016

Joris van Spilberghen -- 7 januari 1603

Joris van Spilberghen (1568-1620) was een Nederlandse zeevaarder. In 1601 voer hij met drie schepen naar Indië, en landde als eerste Nederlander op Ceylon, waar hij vriendschappelijke betrekkingen met koning Vimala Dharma Suriya van het koninkrijk Kandy sloot. Zijn scheepsjournalen van die reis zijn gepubliceerd als De reis van Joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh en Bantam.

Anno 1603.
Den eersten Januarij is ons Generael weder na lant gevaren, met den voorsz Coninc sprekende van wegen den Coninck van Candy [op Sri Lanka], van zijne gelegentheden hoe den selven d'Oorloge tegens de Portugisen voerde, verhalende al tghene ons Generael met den voorschreven Coninck gehandelt hadde, dwelck hem scheen aenghenaem te zijn: want den Coninck van Achien heeft daer na Ambassadeurs aenden Coninc van Candy ghesonden, zoo dat niet te twijfelen is oft den Coninck van Candy sal hulp ende assistentie becomen vanden Coninck van Achien.
Opden selven dito heeft ons Generael aenden Coninck gheschoncken een Metalen stuck gheschuts, weghende 600. L. met diversche Harnassen, Rondassen, Morilions, Roers en Musquetten, dit alles nam den Coninck in grooten danck aen. Onsen Generael hem verthoonende dat hy gheen Realen van achten en hadde om Peper te coopen, maer wel goederen, als gheschilderde doecken ende veel andere soorten die wt de Crake van Malacca ontladen waren, oock hadden wy wat Ysers ende laeckenen, vraechden oft den Coninc alsulcx diende. Versoeckende aenden Coninck daer voor Peper te hebben, verclarende dat hy van zijn Excellentie voor Ambassadeur ghesonden was hier in Oost-Indien alst blijekt by den Zeghel ende hant van zijn Excellentie, ende dat hy gheen Coopman en was, derhalven gheen ghelt by hem mede ghebrocht en was, doch alzoo onsen Generael nv redelick versien was met Indiaensche doecken, zoo begheerden hy aenden Coninck dat hy hem wilde vercoopen twee hondert baren Pepers, ende in betalinge nemen de voorsz Doecken, dwelck alzoo gheaccordeert wert midts toevende den tijt van twee Maenden.

Den 7. Januarij heeft den Coninck ons ghelevert ontrent zes baren Pepers, die gheladen worden in onse Chaloupe, ende des avonts naer boort gaende met sesthien Mannen, is Godt betert door quaet weder inde brandinghe int wt comen vande Riviere overvult met water, alzoo datter ghebleven zijn neghen persoonen, waer onder was den Stuerman Hertoch Phlips van Rotterdam, d'ander zijn miraculeus gesalueert, eenighe zijn den sevensten dach naert blijven van dese Chaloupe te voorschijn ghecomen, hun zo langhe onthouden hebbende op de Eylanden van Gomerspoel, eetende ende hen onderhouden hebbende met bladeren ende gras.

Den 10. dito is den Boot van het Schip den Ram naer lant ghevaren, zijnde inde brandinghe vant incomen der Riviere, is aldaer oock overvult ende om gestulpt, alwaer verdroncken is den Berbier vant voorsz Schip, de nadere berchden al haer leven alzoo het by daghe was: ons Generael alle dese bedroefde tijdinghe ende ongheluck siende, was niet weynich bedroeft, doch denckende aen het advijs door hem aende Caep de bon Esperance ghe-schreven.
Nu't zoo is „en vvesen moet„ waerom ghequelt,
T'is ghevvis „den Heere goet,, die't al bestelt.
Alzoo hem troostende dat alles gheschiede door de beschickinghe Godts. Voorder heeft hem het weder begonst te beteren, alzoo dat wy veel goederen aen lant deden comen, ende dagelijcx veel doecken so aenden Coninck als andere particuliere persoonen vercochten, ende den Peper bleef al op den prijs van 24. Tayel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten