donderdag 16 januari 2014

Willem Hendrik de Beaufort -- 17 januari 1916

17 JANUARI I916
Montenegro is de eerste oorlogvoerende die het opgeeft, het heeft zich onderwor­ pen. Deze tot nog toe onoverwonnen natie die de Turken altijd uit hare bergen heeft weten te houden is thans door Oostenrijk bedwongen. De Montenegrijnen hebben zich onvoorwaardelijk overgegeven. Het is verwonderlijk dat Italië geen vinger heeft uitgestoken om Montenegro te redden, de schoonzoon heeft zijn schoonvader* in den steek gelaten. In Italië wordt gezegd dat er geen genoegzaam aantal troepen was en dat Frankrijk en Engeland niet konden helpen. Sedert Italië zich aan de zijde der verbondenen is gaan stellen, draait de oorlogskans voortdurend naar de zijde van Duitschland en Oostenrijk. Italië heeft niets ver­richt van belang en Oostenrijk heeft met veel meer klem tegen Rusland kunnen strijden sints het de Italianen op zijne grenzen heeft. Ik begrijp er niets van. Te Berlijn gaat het snoeven door, de regeering laat zich daar uit als ware zij zeker van de volledige overwinning. De minister heeft gezegd: 'Montenegro is de eerste, de tweede zal welhaast volgen en dan zullen eindelijk de laatst overblijvenden het heele gelag kunnen betalen' (onbedaarbaar gelach). Pruisische Landdag.

* Nikolaas I, koning van Montenegro, was de schoonvader van de Italiaanse koning Victor- Emanuel III.

l8 JANUARI I916
In alle landen van de Entente spreekt zich de ontevredenheid uit over den gang der zaken. In Engeland dringt men aan op strenge blokkade, men roept dat Rotterdam als Rhijnhaven ook in de blokkade moet begrepen zijn, in America heeft men hiertegen, zooals begrijpelijk is, groot bezwaar. Ik twijfel er ook aan of de Engelsche regeering dit zal aandurven, het zoude ons in een moeielijke stelling brengen.
Intusschen heeft de koning van Engeland telegrafisch onze koningin zijn leedwezen betuigd over de overstrooming in Noord-Holland*, terwijl de keizer van Duitschland niets van zich heeft laten hooren. Frankrijk heeft 5000 francs aangeboden voor de noodlijdenden. De Oostenrijksche gezant 100 . wat een groote gift is voor iemand die door de wisselkoers zijn jaarwedde zoozeer heeft zien verminderen.
Het is merkwaardig hoe Duitschland en Oostenrijk in de algemeene meening vooruitgaan. Zij danken het in de eerste plaats aan hunne overwinningen, in de tweede plaats aan de tegenzin tegen Engelands willekeurige handelingen en eindelijk aan den wensch naar het einde van de oorlog die iedereen meent dat alleen kan komen na volslagen overwinning van een der partijen. Men hoopt nu maar dat de Centraal-mogendheden doorgaan met overwinnen, dan zal spoedig het uur slaan waarin de vrede wordt geteekend.

* Sinds begin januari 1916 was er sprake van stormen, gevolgd door zeer hoge waterstanden op rivieren en binnenwateren. Hierdoor was vooral Noord-Holland ten noorden van Amsterdam getroffen, dat na dijkdoorbraken grotendeels blank stond.


Willem Hendrik de Beaufort (1845-1918)) was een Nederlands staatsman. Zijn dagboeken zijn te lezen bij Historici.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten