maandag 11 april 2016

Constantijn Huygens jr. -- 11 april 1692

Constantijn Huygens jr. (1628-1697) was een Nederlandse staatsman. Hij was daarnaast bekend om zijn werk aan wetenschappelijke instrumenten en als kroniekschrijver van zijn tijd.

11 Vrijd.
Smergens quam Lith de Jeude mij hoetelen met sijn schurfde questien over dijcken etc. in̅ Graefschap Culenburg. Oock de langhe Heuft, die choccolate gaf.
Terwijl hij daer was quam joff. Schrasser, die de antwoord van̅ Con. [de koning] seyde. Haer meydt quam al weder binnen.
In 't weghgaen seyde, dat haer in mijn goede gratie recommandeerde.

Quam oock Chevalr, autheur van̅ Historie, met medalien van̅Con., die de Con. antwoord seyde. Hij wilde mij een exemplaer geven, maer nam het niet.
Daernae had een Ingenieur, Dubuy genaemt. Had een attestatie van bequaemheit, hem door broer Christiaen in Vranckrijck gegeven.
Naermidd. sprack met Root en̅ Wolfraet over het peerd van̅ leste, dat koopen soude.
Uyt het huys gaende, quam Dijckveldt tegen, komende van Rurmonde en Brussel.
Van Loon, mede uyt den Haegh gekomen, seyde, dat een brief van sijn soon hadde, daerin schreef, dat Myl. Portlands peerden de volgende weeck van̅Haegh naer Breda gingen, apparentelijck omdat daer of daeromtrent den Keurvorst van Beijeren soude sien of wachten.
Odijck en Gastigny, die mede in sijn camer was, seyde, dat mrs Treslawny en mrs Franklyne heete prijen [ontuchtige vrouwen] waeren. Odijck vraegde, of de schele niet swaer geweest was, als men seyde, maer hij antwoorde van neen.
Gastigny seyde, dat de minne naer haer ... gevat hadde en̅ sij hem had laten doen, en dat hij daermede verlegen gestaen hadde; dat hij Treslawny daer oock dickwils naer gevat hadde, maer nooyt niet terecht gekomen was.
Seyden, dat mrs Howard quade lucht uyt haer mondt hadde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten