zondag 18 januari 2015

Willem Hendrik de Beaufort -- 18 januari 1905

Willem Hendrik de Beaufort (1845-1918)) was een Nederlands staatsman. Zijn dagboeken zijn te lezen bij Historici.nl.

18 januari 1905
Wat zal Rusland doen? Naar mijne verwachting den oorlog* voortzetten. Was het overwonnen door een westersche mogendheid, dan zoude het zooals in den Krimoorlog vrede sluiten in het vooruitzicht van vroeg of laat toch het verlorene weder terug te krijgen. Maar zich te onderwerpen aan den wil eener Aziatische mogendheid, hare overmacht te erkennen is zoo volkomen in strijd met de Russische staatkunde dat ik mij niet kan voorstellen dat de Russische regeering daartoe besluite. Of Engeland niet wat beducht begint te worden voorde buitengewone machtsvertooning van zijn nieuwen bondgenoot? Ik hoop het; het zoude een verdiende straf voor zijne gewetenlooze staatkunde [zijn]. Overigens heeft Engeland wil van zijn werk. Het heeft Rusland in groote ongelegenheid gebracht, het heeft Duitschland in Zuid-Africa een lastigen opstand bezorgd** - want Engelsche handen zullen hier wel achter de schermen bezig zijn geweest - en het zal er wellicht ook in slagen om Frankrijk in Marocco tot een gewapend optreden te dwingen. Dat Engeland ons in Indië bij gelegenheid van de komst der Russische vloot in onze koloniale wateren ook wel een klap terug zal trachten te geven voor onze Zuid-Afrikaansche sympathieën, zoude ik niet betwijfelen. De nieuwe gouverneur-generaal kon wel eens voor een heet vuur komen te staan. De staatsraad Henny verzekerde mij onlangs dat hij [bij] van Van Heutz stukken had gezien die blijken gaven van veel beleid en voorzichtigheid tegenover het buitenland. Deze mededeeling stelde mij nogal gerust, die Van Heutz volstrekt niet ken en hem voor een knap militair, maar niet voor een staatsman hield.


* De Russisch-Japanse oorlog (1904-1905).
** De opstand (1903-1908) van de Herero's. een Bantoe-stam in Duits Zuid-West-Afrika.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten