zondag 3 augustus 2014

Raphaël Waterschoot -- 3 augustus 1915

Raphaël Waterschoot (1890-1962) was een Belgische architect. Tijdens WO 1 hield hij een oorlogsdagboek bij.

3 oogst 1915 dijnsdag
De oorlog is een voljaar bezig.
Ik word 25 jaar en bijgevolg meerderjarig.
Anders geen nieuws of gewoon leven, dat wil zeggen: een 5000 Duitsche soldaten in de stad die zich in de kazernes huizen en de stad bewaken: daarenboven een groot aantal officieren die niets doen als pinten pakken en cigaren rooken, in auto's door de straten paradeeren de bevolking door hunne wetten tyranniseeren en in een 20 tal rijkemenschen woningen huizen. De soldaten zijn gewoonlijk arme stakkers in vuile kleederen gestoken, tusschen de 35 en 45 jaar, die zich voor wat geld laten omkoopen. De Duitschers eisschen nog immer hoornbeesten op doch dit getal is klein geworden, gezien de schaarschte der dieren.

Het stationsgebouw staat tegenwoordig vol Duitsche wagons en alle vervoer is reeds in hunne handen en gebeurt aan vette prijzen. De poste wordt ook door hun uitgebaat doch er zijn weinige verzendingen gezien de voorwaarden waarop brieven kunnen verzonden worden en de weinige brieven die terechte komen.Telefoon en telegraaf zijn voor de Belgen nog niet in beschikbaarheid gesteld.

De Amerikaanse winkel is ver afgeloopen bij gebrek aan waren.
Voedingswaren zijn in't algemeen 1/3 in prijs gestegen en de winkeliers maken gouden zaken. De brouwers hebben het niet breed, vele brouwerijen zijn bij gebrek aan mout en gerst stilgevallen. In de herbergen, waar nog altijd veel bier gedronken wordt, schenkt men veel flesschenbier daar de meeste herbergiers geene ton niet meer kunnen koopen gezien alles comptant te betalen is. De kinemas trekken ondanks de werkloosheid van velen nog goed en maken des zondags nog 2 welgevolgde vertooningen klaar. Zelfs de velokoersen die reeds 2 maal gegeven zijn, worden dapper gevolgd.

Alle verkeer van vreemdelingen is om zoo te zeggen onderbroken.
Velo's, karren, rijtuigen ja zelfs paarden en personen die de stad willen verlaten moeten een Duitsch paspoort bezitten, dat men mits geld nogal gemakkelijk bekomt want geld is't bij de Duitschers en anders niets is hunnen God!

De fabrieken werken in't algemeen niet en deze die arbeiden laten de werklieden maar 24 uur per week werken. De bouwnijverheid, uitgenomen gebouwen die men afwerkt, ligt volkomen stil. Tabaknijverheid en de blokmakers mogen nog volledige uren werken. Wolgebrek heeft de breigoedfabrieken stopgezet. Boeren en hoveniers winnen veel geld en profiteeren van den toestand.

De stad levert de Amerikaansche bloem aan de bakkers, deze moeten het brood aan n'en gestelden prijs verkoopen maar winnen nog n'en schoonen stuiver. Ondanks den oorlog wordt er nog veel luxe gedragen en die winkels verkoopen een weinig minder doch nog altijd te veel

. De armoede is voor den oogenblik nog niet nijpend, daar een menigte huishoudens nog iets of wat verdienen en gezien de menigvuldige goede werken die hier zijn; noemen wij:
Het Weldadigheidsbureel en Stillen armen in de Kleine Peperstraat.
Het Werkloozenfonds voor de werklooze arbeiders in de nijverheidsschool, Voorkeurstraat;
De ondersteuning aan de soldatenfamiliën in de Nijverheidsschool der Brouwerstraat;
Het soepkommiteit in de schoollokalen van alle stadswijken;
Het nationaal kommiteit voor ondersteuning aan de werklooze en in noodverkeerende familiën gevestigd in de Akademi en Nijverheidsschool der Brouwerstraat.
Het Werk van den Akker, Gildenhuis, Nieuwstraat, ter stede die aan 250 werklieden een streepje grond bezorgt.

In de kerken wordt nog altijd veel gelezen, de goddelijke diensten worden goed bijgewoond en begrafenissen voor overledene soldaten worden druk gevolgd.
Als gazettennieuws krijgen wij enkel Gentsche couranten, onder andere: "Het Volk en de "Gentenaar" beiden gevuld met opgelegd Duitsch officieel nieuws. Aan den oorlog is om te sluiten geen einde of geene verandering te bespeuren.Mechelen Terneuzen heeft tot hiertoe aan zijn werklieden halve daguur uitbetaald.
Dit is de toestand te St Nikolaas na een jaar oorlog en na bij de 10 maanden onder Duitsch juk te hebben gestaan!

Lijst der gesneuvelde Sint NIkolazenaren gestorven op het veld van eer na 1 jaar oorlog die ik persoonlijk ken 1914-1915

Delens Vermorgenstr gestorven te Hemixem,
Dheurten Laan Leopold 2 gestorven te Andeghem,
Vermeire Laan Leopold 2 gest te Dendermonde,
Van Oppens Ch Statieplein gestorven te Mechelen,
Van Severen J Statiestraat gestorven aan den IJzer,
Thienpont R Statiestraat gestorven te La panne,
Hulstaert L Mercatorstraat gestorven te Thienen,
De Gendt Mercatorstraat,
Robijn P Truweelstraat gestorven te Herselt,
Verschelden De Gravestraat gestorven aan den IJzer,
Verwilghen Jos OLVrouwplaats gestorven aan den IJzer,
Verwilghen Theo oLVrouwplaats gestorven aan den IJzer,
Thieffrij Dalstraat gestorven aan den IJzer,
Hilgert Fr Dalstraat gestorven te Kales
Vandionaant H De Raep gestorven aan den IJzer,
Verhille Edg Kokkelbeekstr gestorven te Eppegem Vilvoorde,
Keppens a 3Koningenstraat gestorven te Namen,
Van Daele Fr 3 Koningenstraat gestorven te Luik,
Van Raemdonck Gazometerstraat,
De Wolf Hazewindenstraat gestorven aan den IJzer,
Van Havermaet Hazewindenstraat gestorven in holland ingevolge ziekte inden slag opgedaan,
Borms Jules Plezantstraat gestorven aan den IJzer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten