donderdag 14 maart 2013

Gerard Bilders -- 15 maart 1860

15 Maart.
- Ik heb goede muziek gehoord. Nog altijd ben ik in onzekerheid welke der schoone kunsten den meesten invloed heeft, den diepsten indruk maakt op het gemoed. Telkens, als ik goede muziek heb gehoord, ben ik geneigd te meenen, dat zij het eerst en het sterkst aanspreekt. Geheel onzigtbaar en zonder gedaante, is ze zoo uitmuntend geschikt, onvoorwaardelijk tot het gemoed door te dringen. Ik begrijp niet, dat er menschen gevonden worden, die haar miskennen en durven verklaren er niets voor te gevoelen. Maar dikwijls zijn het er ook menschen naar. Als ze schilders zijn, ziet men al ligt in hun werk de sporen van hun kouden geest. Ze zijn vervaardigers en ellendige peuteraars. Niets in hun werk, dat wegsleept of eenige bezieling aanduidt. Er is geene liefde in.
Violen, o, het is alsof ze eene stem hebben ontvangen om te klagen, te lagchen, te spreken van vroomheid, liefde of lust! Er zijn toonen van ruischende dennebosschen in. Dennebosschen! ik verlang naar u! In lang heb ik ze niet gezien, die deftige, droevige boomen met gebogene hoofden, gloeijend in de avondzon, ernstig en zacht fluisterend. Ik verlang naar den geur en de schaduw dier plekken en de heerlijke natuur hulde te brengen en meer dan ooit lief te krijgen, om er door opgebouwd te worden en er zich die liefde, dat gevoel door te doen ontwikkelen, dat men noodig heeft om haar zoo goed mogelijk te verstaan en te vertalen. Dat gevoel rijpt alleen in de zonnestralen, die de wouden doorsnijden of weiden en heuvelen doen baden in licht, kleuren en toonen.


Gerard Bilders (1838-1865) was een Nederlandse schilder. Zijn brieven en dagboek zijn te lezen bij de dbnl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten