zondag 10 juni 2018

Frans Lebret -- 11 juni 1863

• Frans en Jan Hendrik Lebret maakten in de eerste helft van 1863 een reis naar Java. Het verslag daarvan is vastgelegd in Op reis met pen en penseel. Het fragment hieronder gaat over Triest, een paar dagen voor hun thuiskomst in Dordrecht.

11 juni - Triest [...] Hij gaf ons te kennen hoe we 't moesten aanleggen om van vele lastige visitatiën af te wezen. Daartoe was het slechts noodig bij 't uitladen der koffers dezelve apart te zetten en aan de zorg van den hofmeester toe te vertrouwen, die, op eene fooi rekenende in waarheid voor alles zorg droeg en we geen de minste moeite hadden, terwijl het bekend is, dat de visitatiën in Oostenrijk zeer lastig zijn.
Tot hiertoe hadden we onze paspoorten nog niet terug bekomen, die we te Alexandrië bij 't nemen onzer plaatsten moesten afgeven.
Zij werden aan boord gehouden en na aankomst te Triest op het bureau van politie teruggevorderd, 't Behoeft weinig nadenkens om de deugdelijkheid dezer manoeuvre te erkennen, om zoodoende den verkeerde in handen te krijgen. Een Grieks medepassagier was met drie jongens en een allerliefst meisje aan boord, die, daar de moeder het gezin verlaten had, nu met zijne kinderen naar Triest voer om ze daar school te brengen.
Die arme kinderen waren verpligt elkander uit en aan te kleeden, te wasschen en te reinigen, waar de vader niets aan deed, en zoo ik geloof te lui er toe was, daar hij veelal op zijne kooi gekleed lag te rooken.
Hij verhaalde in zeer gebrekkig Fransch zijne koopmans avonturen, met Egyptenaren ten platten lande, alwaar hij dikwerf genoodzaakt was om met behulp van Egyptenaren van een andere stam, die onderling elkander altijd vijandig zijn, zijne schuldenaren te overvallen en hun dan een deel van den buit afstond. Zulke handelingen waren daar zeer algemeen, vertelde hij ons en hij had zelfs op levensgevaar af, alléén met een stok gewapend een dergelijk nachtelijk avontuur ondernomen, waarbij hem alleen zijne onverschrokkenheid en moed redde.
[...]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten