dinsdag 16 april 2013

Een Tilburger -- 17 april 1809

1809 - den 17 april is Zijne Majesteit de Koning van Holland, Louis Napoleon I alhier geweest en heeft gelogeerd bij den Heer Martinus van Dooren. Zoodra hij gearriveerd was heeft hij audiëntie gegeven, doch het eerst aan de R.K. Heeren Pastor en Capellanen. Denzelven avond heeft Zijne Majesteit met zijn gevolg in de Comedie geweest en heeft toen aan de liefhebbers van het toneelgezelschap ten behoeve van den armen doen ter hand stellen eene somme van vijfhonderd gulden. Des anderen daags heeft hij alhier de twee R.K. schuurkerken en de gereformeerde tooren of grote Kerk bezichtigd en heeft op dien dag door een Decreet Tilburg tot eene stad verheven.
Er waren alhier 6 eerebogen gesteld en is door alle 3 de schutterijen alsook door de garden d'Honneur plegtelijk inge-haald. Ook nog een troep voerlieden te paard met blouw-kielen aan. Alle deze hebben Z.M. op den 18 dezer bij zijn vertrek ook weder begeleid. Zelfs de garde d'honneur tot 's Bosch.
N.B. Kort na 's Konings vertrek heeft het hem behaagd om door een Decreet het parochiaal Kerkgebouw van hier alsook dat van Goorle aan de Roomsch Katholieken dier gemeenten toe te kennen.


Uit het Dagboek van een Tilburger 1774-1851 (Laurentius de Lelie en J.B. de Beer?).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten