dinsdag 29 mei 2018

Hugo Hugensoon van Rijck -- 30 mei 1561

Journaal van Hugo en Cornelis van Ryck betreffende hun reis naar Jeruzalem is een reisdagboek van de Delftse bierbrouwer Hugo van Ryck, die op 10 mei 1561 met zijn zoon Cornelis uit Delft voor een pelgrimstocht naar Jeruzalem vertrok en op 26 maart 1562 in zijn vaderstad terugkeerde. Op 30 mei waren ze in de buurt van Innsbruck aanbeland.

[30-31 mei 1561]
Opten XXXen mey syn wy gesceiden [weggegaan] ende gereden uuyt de stad Kempen ende syn gecomen tot Neseltbanck daer wy goede cyere [sier] maecten voor ons gelt ‘Inden Geit’ ofte ‘Hart’ [hert] daer die waert wel Ytaliaensche conde spreecken. Naer die middaghe syn wy van daer ghesceyden ende syn gecomen tot Fyts daer wy oeck wel waeren, ende sliepen snachs by onse paerden inden stal. Daer hinck uuyt ‘Inden Arent’.
Den XXXIen mey syn wy gesceyden van daer ende syn gecomen tot Etterwangen daer wy by een ryck huysman waeren die ons wel tractheerden, ende syn nae middage tclock twe uuyren daer van daen gesceyden ende syn by tyts gecomen [tot] Laryn daer wy snachts bleven.

[1-2-3 juni 1561]
Den I[en] juny syn wy gecomen over den Vernaert {Fernpass] daer de keyser een schoen slot heeft ende snoens gecomen tot Nasaret daer wy goede cyere maecte ende hadden goede coop, maer daer en was geen stroe voor de paerden. Nae middage syn wy van daer ghesceyden ende syn gecomen op een dorp op drie mylen an Ysbrueick {Innsbruck] dat een groote herberge was daer wy oeck wel waeren.
Den IIen juny syn wy gecomen smorgens te clock 10 uuyren tot Ysbrueick ende syn dien dach al gebleven ende ick heb myn swartgen [zwartje, zwart paard] vertommet [geruild] om een ander paert daer ick 30 gulden op toe gaff.
Den IIIen juny syn wy te clock acht uuyren gesceyden van Ysbrueck ende syn gecomen tot Matrey snoens ‘Inden Arent’ ende hebben daer goede cyere gemaeckt ende wel getracteert geweest ende hadden in ons geselscap Caspar van Trent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten