woensdag 21 februari 2018

Willem Janszoon Verwer -- 22 Februari 1573

Willem Janszoon Verwer (ca. 1533-ca. 1595) was advocaat en regent van het Weeshuis en van het Leprozenhuis te Haarlem. Van 1572-1581 hield hij een 'Memoriaelbouck' bij van gebeurtenissen te Haarlem, onder meer van het beleg van de stad door de Spanjaarden in 1572-1573.

[22 Februari 1573]
Den 22 Februarii. Op desen dach worder een soldaet, staende in die kelder van Sint Janspoort, op zijn schiltwacht, zijn cop van zijn buijck afghescooten, alsoft met een swaert afghehouden hadden geweest, ja dattet sijn hempt niet eens geraect hadden. Diverse personen van burgeren ende soudaten hebbent gesijen. Zij donderden van buijten met haer trompetten 69 scooten.

[23 Februari 1573]
Den 23 isser weder scoone victalie [levensmiddelen] gecomen, ende een burger staende op die muijren worden zijn cop afgescooten.

[24 Februari 1573]
Den 24 is die 2 galeij, hondert voet lanck wesende, nae die Fuuijck gevoert. Het avijs [devies] was Pro lege, rege, et grege [Voor de wet, de koning en de kudde: De drie hoofdthema's van de manifesten van de Prins van Oranje in 1568].

[25 Februari 1573]
Den 25 hebben die van der stat twee metalen stucken van Dordrecht, het eene omtrent lanck 14 ofte 15 voet, schietende cloten van omtrent 12 of 13 pont, het ander 7 of 8 voet schietende cugels of clooten 44 of daeromtrent pontden ende daer zijn veel sceepen met victalie gecomen binnen Haelmeer [Haarlemmermeer].

Geen opmerkingen:

Een reactie posten