maandag 22 januari 2018

Hendrik Brouwer -- 23 januari 1814

• Hendrik Brouwer (1769-1817) was een Middelburgse wijnkoper. Hij hield een dagboek bij, waaruit enkele fragmenten zijn gepubliceerd in Journaal van een wijnkoper.

Januarij 23. Wierd ik bij Keizerlijk Decreet benoemd als Adjoinct Maire dezer stad [Middelburg], in plaats van den Heer Mr. P.I. Boddaert, ontslagen. Den Heer Maire Bijleveld kwam mij den 19 Februarij [Januarij?] in persoon daar van berigten, met uitnodiging om den anderen dag op te komen om beëedigt te werden.
Ik was op deze onverwagte boodschap als buiten mijzelven van ontsteltenisse en van zorg wat mij nu zoude te doen staan om op den schijn van een getrouw en gehoorzaam onderdaan die werkzame en nuttige roeping van mij af te leiden.
Na een bedaard overleg schreev ik den andere dag eene missive aan zijn Ed. mij ten dien effecte aan zijn Ed. medewerking bij den Prefect Pijke aanbevelende op grond van mijne actuele bezigheeden, van mijn zwak lichaamsgestelen wel principaal dat ik in deze eervolle benoeming niet zoude durven treden uit hoofde van mijn onbekwaamheid in de Fransche Taal welke mij ten eenemale was ontwend geworden. Nevens de voorseide missive heb ik met voorzigtigheid nog andere demarches beproeft, met zodanig een gewenst gevolg, dat ik voorts ongemoeid gelaten ben om als Adjoinct Maire op te treden. En waar over ik altoos juigchen zal, dat ik onder Gods hulpe de courage gehad hebbe om aan den tijran Bonaparte regtstreeks eene weigering te doen wedervaren, daar ik schadeloos van af gekomen ben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten